مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه علوم

نشانی: تهران، خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به خیابان ولیعصر (عج)، مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه علوم
شماره تماس دبستان و پیش دبستانی: ۰۲۱۶۶۴۹۹۵۶۱ - شماره تماس هنرستان: ۰۲۱۶۶۴۶۷۸۹۶