زنگ اول
۹:10-7:45
زنگ دوم
10:55-۹:30
زنگ سوم
۱۲:۳۵-۱۱:10
زنگ چهارم
۱۴:10-۱۲:50
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهجغرافیاریاضیورزش
سه‌شنبه
چهارشنبه