ﺑﺎ ﺳﻼم و درود ﺑه داﻧش آﻣوزان ﻋزﯾز

ﺑﺎ ﺗوﺟه ﺑه ﺷراﯾط ﺣﺎﮐم و وﯾروﺳﯽ ﮐه ﻣزاﺣم زﻧدﮔﯽ ھﻣه ﺷده ,از ﺷﻣﺎ اﻧﺗظﺎر دارم ﮐه ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧودﺗون وﺧﺎﻧواده ﻋزﯾز وھﻣه اطراﻓﯾﺎن,ﺣﺗﻣﺎ ﻣوارد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ رو رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد,ﺗﺎﺳﻼﻣت ﺟﺎﻣﻌﮫه و ﺟﮭﺎن ھر ﭼه زودﺗر ﺑرﮔرده ودوﺑﺎره ﺑﺗوﻧﯾم ﺑﺎ آراﻣش ﮐﻧﺎر ﻋزﯾزاﻧﻣون ﺑﺎﺷﯾم

در اﯾن ﻓﺎﯾل ھﻣه ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﭘودﻣﺎن رو ﺑﺎ 10ﺳوال ھﻣراه ﺟواب ﻋﻼﻣت زدم ﻣطﺎﻟﻌه ﮐﻧﯾد و اﮔر ﺳوال ﯾﺎ ﻣطﻠﺑﯽ داﺷﺗﯾد ﺑﺎ ﺧودم در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﯾد

ﺑﺎ آرزوی ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺑﮭﺑودی ھر ﭼه زودﺗر ﮐﺷور ﻋزﯾزﻣون