از ساعت 8 صبح چهارشنبه دوازدهم آبان دانش آموزان برای پاسخگویی به سوالات مطابق جدول زمانبندی میتوانند وارد سامانه شوند.
به دانش آموزان توصیه شود به دلیل ترافیک احتمالی بهتر است در ساعات ابتدایی روز اقدام به شرکت در آزمون نکنند.
نحوه ورود دانش آموز به سامانه از طریق وارد کردن کد ملی و شماره سریال شناسنامه خواهد بود.
موفق باشید