بسته جامع درس تربیت بدنی دوره متوسطه

توسط هنرستان علوم

با توجه به اینکه یکی از گزاره‌های ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در سند تحول بنیادین سلامت جسمانی، نشاط و تقویت اراده می‌باشد و همچنین یکی از ویژگی‌های مدرسه در افق چشم‌انداز 1404 تأمین کننده نیازهای فردی و اجتماعی و محیط اخلاقی، علمی، امن، سالم، با نشاط، مهرورز و برخوردار از هویت جمعی…