استفاده از برگه Search

توسط هنرستان علوم

ویدیو آموزشی کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه یازدهم موضوع: استفاده از برگه Search

نحوه پیکربندی MySQL

توسط هنرستان علوم

ویدیو آموزشی کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه یازدهم موضوع: نحوه پیکربندی MySQL

تاریخچه SQL

توسط هنرستان علوم

ویدیو آموزشی کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه یازدهم موضوع: تاریخچه SQL

آشنایی با CSS

توسط هنرستان علوم

ویدیو آموزشی کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه یازدهم موضوع: آشنایی با CSS