آموزش مجازی استاد خسروی پایه یازدهم

توسط هنرستان علوم

ﺑﺎ ﺳﻼم و درود ﺑه داﻧش آﻣوزان ﻋزﯾز ﺑﺎ ﺗوﺟه ﺑه ﺷراﯾط ﺣﺎﮐم و وﯾروﺳﯽ ﮐه ﻣزاﺣم زﻧدﮔﯽ ھﻣه ﺷده ,از ﺷﻣﺎ اﻧﺗظﺎر دارم ﮐه ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧودﺗون وﺧﺎﻧواده ﻋزﯾز وھﻣه اطراﻓﯾﺎن,ﺣﺗﻣﺎ ﻣوارد ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ رو رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد,ﺗﺎﺳﻼﻣت ﺟﺎﻣﻌﮫه و ﺟﮭﺎن ھر ﭼه زودﺗر ﺑرﮔرده ودوﺑﺎره ﺑﺗوﻧﯾم ﺑﺎ آراﻣش ﮐﻧﺎر ﻋزﯾزاﻧﻣون ﺑﺎﺷﯾم در اﯾن…