پیکربندی سرویس ADSL

توسط هنرستان علوم

ویدیو آموزشی کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دوازدهم موضوع: پیکربندی سرویس ADSL

پیکربندی مودم ADSL

توسط هنرستان علوم

ویدیو آموزشی کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دوازدهم موضوع: پیکربندی مودم ADSL

انواع Mode های AP

توسط هنرستان علوم

ویدیو آموزشی کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دوازدهم موضوع: انواع Mode های AP

تنظیمات امنیتی AP

توسط هنرستان علوم

ویدیو آموزشی کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دوازدهم موضوع: تنظیمات امنیتی AP

پیکربندی سریع AP

توسط هنرستان علوم

ویدیو آموزشی کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دوازدهم موضوع: پیکربندی سریع AP

ساختار DNS

توسط هنرستان علوم

ویدیو آموزشی کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دوازدهم موضوع: ساختار DNS