آموزش مجازی استاد خسروی جاوید پایه دوازدهم معماری

توسط هنرستان علوم

سه بعدی هایی که برای شما ارسال شده سه بعدی ایزومتریک می باشد از چهار وجه یک ساختمان تمام جزییات را با دقت ترسیم نمایید با مقیاس 1/50 و با خط کش ترسیم نمایید. در ضمن جزییات نقشه های برق ساختمان درس دانش فنی نیز (نقشه های گفته شده در کلاس ) ترسیم شوند با…

آموزش مجازی استاد خسروی جاوید پایه یازدهم معماری

توسط هنرستان علوم

نقشه های ارسال شده را با طبق جزییات و با مقیاس 1/50 ترسیم نمایید. ترسیمات شامل پی، دیوار و سقف سازه می باشد. تمام ترسیمات با خط کش انجام شود. در ضمن والسکشن (برش سرتاسری) در پودمان چهار کتاب نیز ترسیم شود که برش ساختمان از پی تا سقف است.