لطفا جهت دریافت انتخاب واحد و مکاتبات بعدی اپلیکیشن بله را در موبایل خود نصب و نام خود را به بله شماره 09354071143 هنرستان علوم ارسال نمایید. متشکرم